SERVIS PRE Vašu firmu

Založenie s.r.o., ako na to?

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným si vyžaduje znalosti obchodného zákonníka, súvisiacich zákonov, nariadení a vyhlášok, tento proces je opísaný nižšie.

Telefón

+421 905 465 160

Email

atradefinancesro@gmail.com

Kancelária

Jenisejská 45 A, 040 12 Košice

Pracovný čas

Pondelok-Piatok:
9:00 – 15:00

Založenie firmy, ako na to?

Desať krokov pre správne založenie s.r.o.

Obchodné meno
V prvom rade si musíte vybrať obchodné meno.

 • Názov by mal byť ľahko zapamätateľný. Môže vystihnúť oblasť podnikania.
 • Názov, ktorý ste si vybrali si skontrolujte v obchodnom registri, či, už, taký neexistuje OBCHODNÝ REGISTER
 • Skontrolujte si aj to či nie je podobný názvom iných firiem. 
 • Tiež je potrebné skontrolovať či názov nie je registrovaná ochranná známka. REGISTRE ZNÁMOK
 • Veľmi dôležité – Zaregistrujte si doménu.sk s názvom firmy, alebo to nechajte na nás, zaregistrujeme doménu za Vás a vytvoríme Vám WWW stránku. Zistiť viac

Sídlo firmy

Sídlo spoločnosti môže byť dom, byt, či nebytový priestor vo vašom vlastníctve, alebo prenajatý. K zriadeniu sídla spoločnosti a jeho zápisu do Obchodného registra je potrebný mať súhlas vlastníkov nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť v ktorej budete mať sídlo svojej spoločnosti  nemusíte vlastniť, ale potrebujete súhlas od vlastníka ( v prípade ak je vlastníkov viac tak súhlas vlastníkov s väčšinovým spoluvlastníckym podielom ). Od 1.10.2020 musí byť na súhlase vlastníka nehnuteľnosti, alebo nájomnej zmluve overený podpis jej vlastníkov.

Sídlo firmy rieši aj nami poskytovaná služba. Virtuálne sídlo – Okrem poskytnutia súhlasu na zápis sídla Vašej firmy v našich nehnuteľnostiach do obchodného registra, poskytneme Vám aj doplnkové služby s tým spojené:

 • označenie schránky názvom Vašej spoločnosti
 • príjem a úschova došlých listín pre Vašu firmu
 • email a SMS notifikácia o prijatých listinách
 • Skenovanie pošty a zaslanie e-mailom
 • online evidencia prijatých listín – cez webový prehliadač si viete prezrieť prijaté listiny
 • Rokovaciu miestnosť
 • Vlastnú poštovú schránku, alebo P.O.Box ( túto službu poskytujeme ako jediný na Slovensku ) Zistiť viac  

Nehnuteľnosti kde poskytujeme virtuálne sídlo firmy sú v našom vlastníctve, čo zaručuje stabilitu Vášho sídla. Ak ako firma budete mať prenajaté kancelárie, keď sa budete neskôr sťahovať do iných kancelárií, je potrebné znova vypýtať súhlas na zriadenie sídla na novej adrese, a tiež vykonať zmenu sídla v obchodnom registri spolu s úhradou správneho poplatku. Tu sa ukazuje výhoda virtuálneho sídla, kedy máte jedno stabilné registračné sídlo firmy, ktoré sa nemení ani pri Vašom sťahovaní firmy do iných priestorov.

Ako sídlo firmy nemôže byť zriadený p.o.box na pošte.

Predmet podnikania

Činností, ktoré si zvolíte k Vašej firme sa delia na:

 • voľné živnosti – nie je potrebná odborná spôsobilosť
 • viazané živnosti – je potrebná odborná spôsobilosť
 • remeselné živnosti – je potrebná odborná spôsobilosť.

Potrebné dokumenty:
Ak je medzi vybranými predmetmi podnikania viazaná alebo remeselná živnosť, je potrebný súhlas zodpovedného zástupcu a jeho ustanovenie do funkcie zodpovedného zástupcu. Pri jednotlivých viazaných a remeselných živnostiach musí byť zodpovedný zástupca s príslušným vzdelaním, praxou, alebo osvedčeniami k žiadaným živnostiam.

  Spoločenská zmluva alebo Zakladateľská listina? 

Spoločenská zmluva sa uzatvára v prípade, ak s.r.o. zakladajú viacerí spoločníci.

V prípade, ak je spoločníkom jedna osoba, vyhotovuje sa zakladateľská listina. 

Zakladateľská listina, alebo spoločenská zmluva, musí obsahovať zákonom stanované náležitosti:

 • obchodné meno a sídlo spoločnosti
 • určenie spoločníkov
 • predmet podnikania
 • výšku základného imania a výšku vkladu každého spoločníka a výšku splatených vkladov pri založení spoločnosti vrátane spôsobu a lehoty splácania vkladu 
 • meno a bydlisko a rodné číslo konateľov a spoločníkov spoločnosti. Pri konateľoch spôsob, akým konajú v mene spoločnosti ( od 1.10.2020 už aj pri zahraničných osobách musí byť uvedené rodné číslo, alebo iný identifikačný údaj )
 • určenie správcu vkladov, výšku rezervného fondu, ak spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku, a výšku sumy do ktorej je spoločnosť povinná rezervný fond dopĺňať, a rovnako aj spôsob jeho doplnenia,
 • výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti

Ďalšie dokumenty potrebné k vypracovaniu:

 • vyhlásenie správcu vkladu
 • podpisový vzor konateľov

Ak je spoločnosť zakladaná jedným spoločníkom fyzickou osobou je potrebné:

 • vyhlásenie jediného spoločníka – že nie je jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach.

Ak spoločnosť zakladá len jedna právnická osoba:

 • vyhlásenie právnickej osoby – že má viac ako jedného spoločníka.

Potrebujete vypracovať potrebné dokumenty?   Zistiť viac

Podpisový vzor konateľa 

Podpisový vzor slúži pre porovnanie pôvodnosti podpisu na listinách, za ktoré nesie právne dôsledky a tiež ako súhlas s ustanovením do funkcie.

Živnostenské oprávnenie

Podnikateľa oprávňuje na vykonávanie podnikateľskej činnosti doklad živnostenského oprávnenia. Konateľ zakladajúcej s.r.o. žiada o vydanie živnostenského oprávnenia na jednotlivé predmety činnosti spoločnosti s ručením obmedzeným.

Živnostenské oprávnenie vystavuje Okresný úrad na odbore živnostenského podnikania.  

K žiadosti o vydanie živnostenského oprávnenia na živnostenský úrad sú potrebné tieto doklady:

 • Zakladateľskú listinu, respektíve Spoločenskú zmluvu
 • v prípade elektronického podania so zaručeným elektronickým podpisom sa za voľné živnosti neplatí, a za remeselné/viazané živnosti sa vyžaduje polovičný poplatok, teda 7,50 Eur
 • Ak medzi ohlásenými živnosťami je aj remeselná alebo viazaná živnosť, je potrebné priložiť doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť

Základné imanie spoločnosti 

 vklady všetkých spoločníkov spolu musia byť minimálne 5.000,- € 

 • Je potrebné určiť správcu vkladu, ktorým je obvykle jeden zo spoločníkov zakladajúcej s.r.o. Tiež aj výšku vkladov každého spoločníka. Vklad spoločníka je väčšinou peňažný, ale môže byť aj o nepeňažný vklad do spoločnosti.
 • základné imanie v prípade jediného spoločníka musí byť splatené v plnej výške.
 • Pri viacerých spoločníkoch musí byť výška vkladu jedného spoločníka minimálne 750 €. Každý zo spoločníkov musí splatiť svoj vklad vo výške min. 30%. Súčet všetkých splatených vkladov (peňažných aj nepeňažných) od každého spoločníka musí byť min. 50% zo zákonom stanovenej výšky základného imania.
 • postačuje, aj, keď správca vkladu písomne prehlási, že všetci spoločníci zakladajúcej s.r.o. vložili svoje vklady. Toto písomné vyhlásenie sa priloží k návrhu na zápis do obchodného registra.

Súhlas správcu dane 

Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok. Či už ide o osobu fyzickú, alebo právnickú. V prípade ak má zakladateľ daňový nedoplatok, je povinný doložiť návrh súhlasom správcu dane. 

Preukazuje sa to súhlasom správcu dane. Tento súhlas vydáva miestne príslušný daňový úrad, na základe písomnej žiadosti.   

POZOR od 1.10.2020 nemôže založiť, alebo byť konateľom aj osoba, ktorá má exekúciu.

Zápis do obchodného registra

Od 1.10.2020 zmenou zákona o obchodnom registri je možné podať návrh na Obchodný register už len elektronicky. Na zápis spoločnosti s.r.o. slúži formulár na zápis firmy do orsr: http://www.justice.gov.sk/kop/or/or.htm 

Je potrebné priložiť požadované prílohy:

 • Formulár -už len elektronicky
 • Zakladateľská listina (jeden spoločník), alebo Spoločenská zmluva (viacero spoločníkov) s osvedčením podpisov všetkých spoločníkov
 • Živnostenské oprávnenie, poprípade výpis zo živnostenského registra
 • Súhlas správcu dane – vyžaduje sa pre každého spoločníka spoločnosti, ktorý má daňový nedoplatok
 • Vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladu
 • Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom sídla firmy v OR spolu s listom vlastníctva k nehnuteľnosti, alebo nájomná zmluva s overeným podpisom vlastníkov nehnuteľnosti
 • Podpisový vzor konateľa/konateľov – overený podpis
 • Ak je jediný spoločník: Vyhlásenie, že spoločník nie je jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach.
 • Zaplatiť poplatok v hodnote 150,- €

Registrácia na daňovom úrade

Založená spoločnosť zapísaná do obchodného registra sa musí do 30 dní zaregistrovať na daňovom úrade. Následne má daňový úrad 30 dní na to, aby vydal spoločnosti s.r.o. osvedčenie o registrácií a pridelil daňové identifikačné číslo – DIČ. Registruje sa osobitne na každý druh dane – daň z príjmov právnických osôb, daň z pridanej hodnoty, daň z príjmov zo závislej … 

Najlepší a komplexný servis pre založenie s.r.o. v rámci slovenska

Založených spoločností

Poskytnuté sídla

%

Spokojnosť

Založenie s.r.o. Ľahko

Čo pre Vás robíme

Pripravili s pre Vás komlexný systém pre založenie, zmeny a v prípade potreby aj likvidácie s.r.o. a prezentácie na internete prostredníctvom www, alebo cielených kampaní.

Založíme s.r.o. pre Vás

Zakladáme všetky právne formy podnikania aj občianské združenia. V prípade potreby aj ich lividáciu.

Virtuálne sídlo pre s.r.o.

V prípade potreby poskytneme virtuálne sídlo pre vašu spoločnosť. Poskytujeme aj trvalý pobyt pre osoby.

Vytvoríme WWW

Správna prezentácia firmy je dôležitá. Vytvoríme Vám web, ktorý Vás bude správne reprezentovať

Nízke poplatky

Na to, aby ste boli v dobrých rukách, nemusíte vykradnúť banku

založenie s.r.o. od 240€
zmeny v s.r.o. od 63€
Likvidácia s.r.o. od 63€
Založenie živnosti od 15€

Virtuálne sídlo od 3€ za mesiac

Firemná WWW od 1,25€ za mesiac

Servis poskytujeme online

Servis poskytujeme pre celé územie slovenska

Snažíme sa pracovať čo najlepšie pre Vás.

“Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. To je podstata toho, čo učí Zákon a Proroci.”

—Matúš 7:12

Kontaktný formulár

Získajte cenovú ponuku zadarmo alebo si naplánujte stretnutie s nami